Idee

Wspólnota akademicka Wydziału Historycznego UAM to, obok tradycji i etosu, także praca, to osiągnięcia badawcze i dydaktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów. To dobre praktyki dydaktyczne i doskonalenie. To pomiar jakości kształcenia i dążenie, aby ta jakość kształcenia przekładała się na sukcesy edukacyjne, zawodowe, badawcze naszych studentów i absolwentów. To także troska, aby wyniki naszych badań wzbogacały nie tylko naszą wiedzę o zmieniającym się świecie, ale także aby łączyły się one z dydaktyką i przenikały do naszych codziennych praktyk czyli wszędzie tam, gdzie podejmujemy działania, gdzie kształtujemy lokalne i globalne kultury archeologii, historii, pamięci, sztuki, muzyki, polityki, dyplomacji, edukacji...

Ideas

The academic community of the Historical studies Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań is, apart from tradition and ethos, also about work, research and didactic achievements of the students, Ph.D. candidates as well as academic and didactic staff members. It is also about good teaching practices and constant improvement. It is about the measurement of quality of education and the desire to ensure that the quality of education resulted in educational, professional and research successes of our students and graduates. It is also about concern that our research not only enriched our knowledge of the changing world, but also that it was linked lined with our teaching practices and became a part of daily practices, wherever we undertake actions shaping local and global cultures of archeology, memory, art, music, politics, diplomacy, education...


Inspirujemy się najlepszymi

Życie akademickie pełne jest wielu aktywności. Każda z nich wymaga innego spojrzenia w zmieniających się perspektywach. Przyglądając się bliżej zamiłowaniom studentów i akademików, dostrzegamy ludzi, którzy swym działaniem przysparzają sobie i innym satysfakcji, a przede wszystkim zarażają nim innych. Swoją pracą oraz zaangażowaniem w poznawanie świata, wyznaczają nowe horyzonty. Za to otrzymują nagrody. Właśnie tym wyjątkowym reprezentantom naszej akademickiej społeczności poświęcamy nasze zestawienie nagród. Zachęcamy do działania! Verba docent, exempla trahunt!

We are inspired by the best

Academic life is full of various activities. Each of them requires a different mindset in the world of changing perspectives. By looking closer at the interests of students and academics, we can see people who through their work earn satisfaction not only for themselves but also for others. They set new horizons with their work and commitment to exploring the world and they are rewarded for it. It is precisely these exceptional representatives of our academic community that we dedicate our collection of prizes. We encourage to act! Verba docent, exempla trahunt!


Promujemy dobre praktyki

- dowiedz się, jak pracujemy na co dzień w ramach ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów, warsztatów, objazdów naukowych, badań terenowych, kół naukowych, jak popularyzujemy naukę i jak współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak podróżujemy po wiedzę do polskich i europejskich uniwersytetów.

- dowiedz się, jak humanistyka wspiera rozwój zawodowy, jak przebiegają praktyki i staże na naszym Wydziale, jak nasi absolwenci radzą sobie na rynku pracy, poznaj wybranych absolwentów i ich niezwykłe historie pracy w sferze szeroko pojętej kultury historycznej.

- dowiedz się, jak możesz pogłębić swoje kompetencje, jakie dodatkowe umiejętności zdobyć w ramach warsztatów i projektów, jak zaistnieć na rynku pracy, w życiu społecznym i kulturze, jak rozwijać swoje pasje.

We promote good practices

- find out how we work on a daily basis as a part of classes, lectures, seminars, workshops, study tours, field research, scientific clubs, how we promote science and how we work with the socio-economic environment, how we travel for knowledge to Polish and European universities

- learn how the humanities support the professional development, how traineeships and internships work at our Faculty, how our graduates manage on the labor market, meet selected graduates and their extraordinary work histories in the broader historical culture.

- learn how you can improve your competences, how to acquire additional skills within workshops and projects, how to emerge on the labor market in social and cultural life, how to develop your passions


Badamy

Jakość kształcenia to proces badania, analizowania, wnioskowania i doskonalenia procesu dydaktycznego na naszym Wydziale, to aktualne informacje na temat naszych osiągnięć dydaktycznych w ich powiązaniu z badaniami i nauką z jednej strony, i rynkiem pracy z drugiej.

We do research and explore

The quality of education is the process of studying, analyzing, concluding and refining the didactic process at our Faculty, providing up-to-date information about our academic achievements in relation to research and science on one hand and the labor market on the other.